Algemene Huisregels

Algemene Huisregels

Algemene Huisregels Sportcentrum Be Active Almere

 

1. Met het betreden van Sportcentrum Be Active word je geacht de huisregels te kennen en

    deze na te leven

2. De aanwijzingen van het personeel dienen strikt te worden opgevolgd

3. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd

4. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten binnen het sportcentrum worden niet

    getolereerd

5. Roken en het gebruik of verspreiden van verboden middelen is niet toegestaan

6. Schade toegebracht aan inventaris of het gebouw door de gebruiker, zal op de gebruiker

    worden verhaald

7. Het dragen van gepaste en schone sportkleding en sportschoenen is verplicht

8. Het gebruik van een handdoek tijdens het trainen is verplicht i.v.m. hygiëne

9. Het gebruik van een handdoek tijdens het gebruik van de sauna is verplicht i.v.m. hygiëne

10. De apparatuur dient alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden te worden gebruikt

11. Het onnodig bezet houden van apparatuur is niet toegestaan

12. Het is verplicht alle apparatuur en materialen schoon te maken na gebruik

13. Alle materialen gebruikt tijdens het trainen dienen te worden teruggelegd op de

      daarvoor bestemde plaatsen

14. Dranken dienen in een afgesloten fles of bidon te worden genuttigd in de sportruimtes

15. De kleedkamers dienen netjes te worden achter gelaten.

16. Kinderen onder de 14 jaar zijn niet toegestaan in de fitness- of lesruimte buiten de

       jeugdlessen om

17. Dieren zijn niet toegestaan binnen het sportcentrum

       Het betreden van Sportcentrum Be Active Almere is geheel op eigen risico. Het sportcentrum is

niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van je eigendommen, noch voor letsel of schadelijke

gevolgen voortvloeiende uit het bezoek aan het centrum. Sportcentrum Be Active en/of haar

medewerkers kunnen als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. Iedereen dient zich sportief en

respectvol te gedragen. Sportcentrum Be Active is altijd bevoegd, wegens haar moverende redenen,

personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen en/of de lidmaatschap overeenkomst per

direct op te zeggen.

Copyright @ All Rights Reserved